Oefengreen

De oefengreen bij het clubhuis wordt flink onder handen genomen, dit zal naar verwachting nog wat tijd in beslag nemen.

Baanstatus

Laatst bijgewerkt op:
Lus
Qualifying
Buggies
Trollies
Wintergreens
Wintertees

Baanreglement

 Calamiteiten en alarmnummers (zie ook op uw scorecard) :

 1. Calamiteiten: Op diverse plekken op het terrein zijn AED apparaten aanwezig. De marshal heeft naast een AED ook een EHBO koffer bij zich, er is er ook een EHBO koffer bij de receptie beschikbaar.
 2. Bij ernstige calamiteiten: bel altijd eerst 112 en daarna 030 – 252 2477
 3. Voor overige zaken: bel de shop op 030 – 254 6648
 4. Als een marshal in de baan is, kent de receptie diens telefoonnummer en zal met hem of haar contact opnemen.

A. ALGEMEEN

 1. Gebruik van speelmogelijkheid op Amelisweerd is alleen toegestaan voor hen die de bijbehorende vergoeding vooraf hebben betaald.
 2. Draag je lidmaatschapslabel (met jaarsticker) altijd zichtbaar aan de golftas.
 3. Als de receptie gesloten is, vindt verkoop van greenfee na sluitingstijd van de receptie plaats in het restaurant.
 4. Iedere speler(ster) wordt gevraagd om voor de golfsport geschikte schoenen te dragen om zo goed mogelijk de greens te beschermen.
 5. Veiligheid staat voor op. Waarschuw luid bij een afzwaaiende bal: roep FORE!
 6. Aanwijzingen van personeel of marshal moeten altijd worden opgevolgd.
 7. De mogelijkheid om trolleys en buggy’s te gebruiken is afhankelijk van de baanconditie. Zie hiervoor de informatie bij de receptie en op de website. Deze wordt dagelijks om ca. 08:30 uur vastgesteld.
 8. De marshal mag vanwege diens functie het hele jaar door met een buggy in de baan
 9. Houd Amelisweerd schoon: gooi afval in de vuilnisbakken.
 10. Voorkom geluidshinder of afleiding voor anderen. Laat je mobiele telefoon niet overgaan, zet belsignalen uit.
 11. Honden zijn, buiten wedstijddeelname, welkom, je moet ze wel aanmelden bij de receptie. Door de baan moeten honden zijn aangelijnd. Hondenpoep moet op het hele terrein, ook de rough en het bos, door de eigenaar worden meegenomen. Honden die overlast veroorzaken moeten door de eigenaar buiten de baan gebracht te worden. De eigenaar is aansprakelijk voor eventuele schade aangebracht door de hond.
 12. Als ’s ochtends bij aankomst de receptie gesloten is, moet je je na het golfen alsnog melden.
 13. Parkeer binnen de parkeervakken.
 14. Parkeer nooit bij de leveranciersingang rechts naast de keuken,  dit is ook de ingang voor nooddiensten. 

B. BAANGEDRAG

 1. Uitgeslagen plaggen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig aangetrapt. Zo krijgen onkruid en konijnen minder kans.
 2. Op de greens moeten pitchmarks worden gerepareerd. Daarom is het verplicht dat iedere speler in de baan steeds een pitchfork binnen handbereik heeft.
 3. Na het spelen van een bal uit de bunker moet u deze netjes aan harken. De hark legt u hierna buiten de bunker. Leg de hark zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de bunker, dus niet op de fairway.
 4. Op Amelisweerd spelen we ready golf, we verwachten dat u hier aan mee werkt.
 5. Houd aansluiting met de voorgaande flight. Zorg voor doorstroming in de baan (aansluitend aan NGF- etiquette regels), zeker als een flight direct achter u loopt. Raadpleeg eventueel een marshal.
 6. Respecteer onze flora en fauna. Ga voorzichtig om met waterkanten en jonge aanplant. Zie de local rules of sprake is van GUR.
 7. Laat uw tas bij het zoeken van een bal zichtbaar in de baan staan. Overweeg of het doorlaten van de eerstvolgende flight de doorstroming in de baan bevordert.

 C. 18 HOLES BAAN

 1. Aansluiten bij een al geboekte flight mag alleen na aanmelding en toestemming vooraf bij de receptie.
 2. De maximale gezamenlijke handicap voor een flight is 108.
 3. Vierballen zijn mogelijk vanaf de  tijden, zoals bekend gemaakt op de website.
  •   Vierballen starten altijd met de gehele flight vanaf hole 1, het is niet toegestaan in de baan aan te sluiten. Dit om de doorstroming te bevorderen.
 4. Op hole 10 hebben flights die het dichtst bij hun doorlooptijd of starttijd klaar staan voorrang, tenzij er nog enkele flights met wedstrijdspelers moeten starten, dan gaan deze voor.
 5. Start op tijd !
 6. Geadviseerd wordt te wachten met afslaan op hole 1 tot de voorgaande flight bij de green is.
 7. U mag geen bal af te slaan bij hole 6 en 14 als er een trein langs komt.
 8. Volg in de baan altijd de hole-volgorde en gebruik zoveel mogelijk de daarvoor aangelegde paden.
 9. Rijd met uw trolley of buggy niet over voorgreens, aprons en greens.
 10. Rijd nooit met een trolley tussen de greenside bunkers en de green.
 11. De marshal heeft het recht om flights te verzoeken zich op te splitsen om zo de doorstroming voor de achteropkomende flights te verbeteren.

 D. PAR 3 BAAN

 1. Gebruik van de par 3 baan staat, in toevoeging van artikel A.1, open voor klanten van de golfschool Amelisweerd, als de pro hier toestemming voor heeft gegeven. Hiervan moet wel een bewijs getoond kunnen worden.
 2. Voor de par 3 baan is reservering en aanmelding bij de receptie vooraf nodig.
 3. De par 3 baan is qualifying, mede daarom is het verplicht van de afslagmatten af te slaan. De lengte van de baan is hierbij namelijk van belang.
 4. Buggy’s zijn op de par 3 baan niet toegestaan, alleen de marshal mag met een buggy door de baan.

E. AANWIJZING, WAARSCHUWING EN SANCTIES   

 1. Uitganspunt is dat spelers elkaar respectvol aanspreken op overtreding van golfregels, etiquette en baanreglement.   
 2. Een personeelslid, een bestuurslid of een marshal kunnen spelers attenderen op het overtreden van het baanreglement en etiquette en hen zo nodig correctief aanspreken.   
 3. Aanwijzingen van personeel, bestuursleden of marshal dienen te worden opgevolgd.   
 4. De marshal, baanpersoneel en bestuursleden kunnen flights attenderen op gebrek aan voortgang in de baan en daarbij handelend optreden, zoals het aansporen tot een hoger speeltempo, het spelen van ‘ready-golf’, de keuze voor een andere teebox of de flight verzoeken zich op te splitsen.   
 5. In geval van ontoelaatbaar gedrag kunnen de marshal, baanpersoneel en bestuursleden een aanwijzing geven om dit gedrag te beëindigen.   
 6. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshal, baanpersoneel of bestuursleden is een overtreding van het baanreglement en wordt gerapporteerd aan de hoofdmarshal. De hoofdmarshal rapporteert ernstige overtredingen aan het bestuur.   
 7. De (hoofd)marshal, de voorzitter en de secretaris van de UGA kunnen een formele waarschuwing geven aan personen die de aanwijzing van de marshal niet opvolgen en daarbij de naam van de spelers en bij gasten tevens het NGF-nummer opvragen. De marshal kan ook direct een formele waarschuwing geven bij vérgaand onbehoorlijk gedrag.   
 8. De marshal, baanpersoneel en bestuursleden kunnen spelers die niet aan kunnen tonen speelgerechtigd te zijn of die niet bereid zijn zich te identificeren zoals bedoeld onder D.7, wegsturen van de baan.   
 9. Na een tweede formele waarschuwing binnen twee jaar volgt voor leden direct een schorsing en voor greenfeeërs en andere gasten een uitsluiting. De duur en aard van deze schorsing is onder meer afhankelijk van de ernst van het gedrag en wordt vastgesteld door het bestuur. Van deze schorsingsbeslissing door het bestuur staat alleen beroep op de commissie van beroep open. Het beroep heeft geen schorsende werking).   
 10. De marshal is eveneens bevoegd op te treden op de oefenholes, de oefengreens, de drivingrange, de parkeerplaats en het clubhuis, uitgezonderd het restaurant met het daarbij behorende terras.   

F. EN VERDER

 1. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Wacht op hun teken voordat u verder speelt.
 2. Driving range ballen mogen, behoudens bij lessen gegeven door de golfprofessional, niet worden gebruikt buiten de driving range. U mag ze dus niet gebruiken bij de pitching- en oefengreens
 3. Bij naderend onweer  is het voor uw veiligheid verstandig om naar  de schuilhutten (hole 5, 8, 10 en 15) of het clubhuis te gaan.
 4. Voor local rules en route van de baan zie uw scorecard en het mededelingenbord.
 5. Meld opvallende zaken bij de receptie: bijvoorbeeld gevaarlijke baansituaties of spelers die zich niet aan baanreglement of golfetiquette houden.
 6. In voorkomende gevallen en bij regelmatige ‘no show’ kunnen maatregelen genomen worden.

Dit reglement is opgesteld, zodat we met zijn allen met veel plezier kunnen golfen. Bij overtreding van dit baanreglement kunnen door de marshal, personeel of bestuur direct sancties worden opgelegd.

Voor klachten of suggesties kunt u contact opnemen met de marshalcommissie of het bestuur.

Het bestuur

Laatste update: 18-05-2023