Onze baan

Maandag t/m woensdag (15 t/m 17 juli) worden de greens geprikt en nagerold voor minimale overlast. Het is daarom mogelijk dat men tijdens de ronde één wintergreen treft.

De oefengreen bij het clubhuis is momenteel buiten gebruik.

Baanstatus

Laatst bijgewerkt op:
Lus
Qualifying
Buggies
Trollies
Wintergreens
Wintertees

Marshalreglement

Marshalreglement 2020

 1. Marshalcommissie
  1. De marshalcommissie heeft tot taak het bevorderen van een goed gebruik van de baan ten behoeve van een optimaal spelplezier voor leden, greenfeespelers en andere gasten.
  2. De marshalcommissie bestaat uit tenminste 3 leden, te weten de hoofdmarshal en twee andere marshals. De marshalcommissie rapporteert aan het bestuur. De commissie faciliteert goed gastheerschap en baantoezicht door voldoende marshals.
  3. De commissieleden worden voor drie jaar benoemd en zijn herbenoembaar. De benoeming van de commissievoorzitter geschiedt door het bestuur. De selectie en benoeming van de commissieleden geschiedt door de commissie in overleg met het bestuur.
  4. De marshalcommissie handhaaft een voldoende aantal leden als marshal, voorziet in een maandrooster voor in ieder geval de maanden april tot en met oktober en verzorgt eventueel marshal-diensten van evenementen.
  5. De hoofdmarshal rapporteert maandelijks aan het bestuur over geconstateerde voorvallen en bespreekt deze naar behoefte.
 2. De marshal
  1. De marshal-organisatie bestaat, naast de marshal-commissie, uit bij voorkeur 30 marshals die ieder gemiddeld twee maal per maand een dagdeel functioneren.
  2. Taken van de marshal
   1. De marshal is eerst en vooral gastheer of gastvrouw en treedt primair begeleidend en adviserend op. Pas bij waarneembaar incorrect gedrag, bij een (dreigende) spelbedervende situatie of bij calamiteiten treedt hij/zij corrigerend op;
   2. De marshal draagt bij aan het spelplezier van de golfers door controle op een goede doorstroming, handhaving van afspraken en regels vanuit het baanreglement, de local rules en de golfetiquette;
   3. Hij of zij draagt bij aan een optimaal spelplezier door te coördineren en indien nodig actief op te treden;
   4. De marshal treedt handelend op bij calamiteiten;
   5. De marshal ziet erop toe dat het baanpersoneel veilig kan werken.
   6. Er is een marshal-handleiding. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de rol van de marshal als gastheer of gastvrouw. Het optreden van de marshal gaat allereerst over normoverdracht en vriendelijk aanspreken en niet primair over sancties.
  3. Bevoegdheden van de marshal
   1. Het attenderen op gebrek aan voortgang in de baan en daarbij handelend optreden, zoals het aansporen tot een hoger speeltempo en grotere efficiëntie of het splitsen van flights;
   2. Het attenderen op het overtreden van het baanreglement en etiquette en zo nodig het correctief aanspreken;
   3. In geval van ontoelaatbaar gedrag: het geven van een aanwijzing om dit gedrag te beëindigen;
   4. Het geven van een formele waarschuwing aan personen die de aanwijzing van de marshal niet opvolgen, of aan personen die zich vérgaand onbehoorlijk gedragen, en het opvragen van naam en bij gasten tevens het NGF-nummer. Bij ontoelaatbaar gedrag kan de marshal ook direct een formele waarschuwing geven;
   5. Het wegsturen van de baan van personen die niet aan kunnen tonen speelgerechtigd te zijn of die niet bereid zijn zich te identificeren zoals bedoeld onder 2.3.4.;
   6. De marshal is eveneens bevoegd op te treden op de oefenholes, de oefengreens, de drivingrange, de parkeerplaats en het clubhuis, behalve in het restaurant en het daarbij behorende terras;
   7. Ook als een marshal geen dienst heeft, kan hij uit hoofde van zijn functie spelers aanspreken. Alle bevoegdheden van de marshal gelden in dat geval onverkort. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshal is een overtreding van het baanreglement en wordt gerapporteerd aan de hoofdmarshal. De hoofdmarshal rapporteert ernstige overtredingen aan het bestuur.
 3. Marshal-gedragscode
  1. Een marshal is primair gastheer/vrouw (dienstverlener, adviseur). Pas wanneer aantoonbaar correctief optreden noodzakelijk is, zal de marshal zich opstellen als autoriteit (toezichthouder, handhaver).
  2. Een marshal heeft gevoel voor gastvrijheid en servicegericht denken en handelen, is correct,
  3. vriendelijk, goed benaderbaar, gebalanceerd in gedrag en humeur, zelfverzekerd, betrouwbaar, overtuigend, stressbestendig, geduldig en rustig van aard, maar waar nodig ook besluitvaardig en daadkrachtig.
  4. In conflictueuze situaties durft hij of zij tactisch en diplomatiek op te treden, rekening houdend met emoties en persoonlijkheden.
 4. Rapportage
  1. Na zijn of haar dienst doet de marshal altijd verslag middels notitie(s) in het Logboek. De marshal vermeldt:
   1. ‘geen bijzonderheden’;
   2. omschrijving van bijzonderheden indien deze zich hebben voorgedaan;
   3. bij kans op herhaling, de namen van de spelers;
    Ernstige incidenten of calamiteiten die zich hebben voorgedaan meldt de marshal tevens d.m.v. een emailbericht aan de hoofdmarshal; Op grond van een rapportage kan de hoofdmarshal het bestuur adviseren.
 5. Faciliteiten
  1. Te allen tijde is er een buggy als marshal-car beschikbaar. Deze buggy is voorzien van een EHBO-trommel en een AED-apparaat. Ook in het clubhuis, bij het toilethok bij hole 5 en het hek bij de ingang van het terrein zijn AED voorzieningen aangebracht.

Dit marshalreglement is vastgesteld door het bestuur en tijdens de ALV van 16 november 2020 in de ALV besproken.

Klik hier voor het marshalreglement in PDF